Betöltés...

REMÉLJÜK, SEGÍTHETÜNK

KAPCSOLAT


TELEFONSZÁM

+36(70) 866-28-55
+36(70) 866-28-66NYITVATARTÁS

Hétfő-péntek: 07:00 – 17:00
Szombat: 09:00 – 15:00CÍMÜNK

Székhely: 2220 Vecsés, Lőrinci út 59-61. B épület


Adatkezelési Tájékoztató

Személyes adatok kezeléséről

hatályos: 2021.03.01. napjától

A PDS Hungary Kft, mint személyes adatok kezelője (továbbiakban: Adatkezelő) az EU Parlament és Tanács 2016/679. számú Adatvédelmi Rendeletben („GDPR”) előírt kiemelt figyelmet fordít a tevékenysége és szolgáltatásai igénybevétele kapcsán kezelt és feldolgozott személyes adatok kezelésére és megfelelő védelmére.

Adatkezelő jelen Adatkezelési Tájékoztatóban nyújt részletes, átfogó, átlátható és tömör tájékoztatást nyújtani az adatkezelési tevékenységeiről és az érintetti jogokról.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató kapcsolódik a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételeihez („ÁSZF”). Az Adatkezelési Tájékoztatót az adatkezelőnek bármikor joga van módosítani, kiegészíteni és erről a weboldalon tájékozatja az érintetteket.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató célja az alábbi linken érhető el és tölthető le:

https://pdshungary.hu/

 1. Adatkezelő

Az adatkezelő neve:              PDS Hungary Kft.

székhelye:                             HU-2220 Vecsés, Lőrinci út 59-61. B. épület

telephelye:                             HU-2220 Vecsés, Lőrinci út 59-61. B. épület

cégjegyzékszáma:                  01-09-932044

honlapja:                                pdshungary.hu

e-mail címe:                           ugyfelkozpont@pdshungary.hu

tel. száma:                                      +36(70)866-28-55   +36(70)866-28-66

postacíme:                            HU-2220 Vecsés, Lőrinci út 59-61. B. épület

 1. Adatkezelési tevékenység bemutatása

2.1. Csomag küldemény szállítása

A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (továbbiakban: „Postatv.”) hatálya alá tartózó belföldi és külföldi szállítás szerződött partnerek és eseti megbízók részére futár által történő kézbesítésre

A szolgáltatás leírása

A belföldi kiszállítás olyan, természetes és nem természetes személy, szervezet feladók részére nyújtott szolgáltatás, melynek során az Adatkezelő az ÁSZF-ben foglalt feltételeket is figyelembe véve, az ott vagy az Egyedi Szállítási Feltételekben („ESZF”) meghatározottak szerint a feladó által feladni kívánt és az Adatkezelő részére átadott küldeményt az Adatkezelő feladó által meghatározott címzett, illetve az átvételre jogosult személy részére kézbesíti, illetve azt megkísérli.

Eseti megbízás esetén, a fuvarlevélen, adatlap kitöltésével vagy online felület útján megkötött szerződés esetén került sor adatkezelésre.

adatkezelés célja:                 futárpostai tevékenység ellátása

kezelt adatok köre:              küldemény címzettje esetén: név, lakcím, telefonszám és e-mail cím

küldemény feladó esetén:    partner azonosító, partner neve, adószáma, székhely vagy lakcímadata, elektronikus levelezési cím, telefonszám, számla adatok, szerződéskötés dátuma

adatkezelés jogalapja:         a GDPR 6. cikk (1) b) pontja szerint az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges, valamint a GDPR 6. cikk (1) c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése

adattárolás határideje:        a telefonszám és az e-mail cím a szolgáltatás elvégzését követően haladéktalanul törlésre kerül, a számlázáshoz szükséges adatok esetében (név, lakcím) a számla kiállításától számított 8 év

adattárolás módja:               papíralapon és elektronikusan

2.2. Panaszkezelés

Az Adatkezelő a beérkező panaszokat ingyenes, egyszerű, átlátható eljárás keretében vizsgálja ki. A panaszkezelés szabályait a mindenkor hatályos ÁSZF tartalmazza.

adatkezelés célja:                 panaszok rögzítése, kivizsgálása, elbírálása

kezelt adatok köre:              a küldemény felvételének időpontja, a küldemény csomagcímkéjén szereplő csomagszám, az igényérvényesítő (Ügyfél/Címzett) adatai (név, székhely/lakcím, azonosítószám – csomagszám, referenciaszám -, adószám, esetlegesen bankszámlaszám) és cégszerű, illetve sajátkezű aláírása, vagy fax-szám, vagy e-mail cím, vagy levelezési cím, amelyre az Adatkezelő az írásos válaszát megküldheti, a panasz leírása, a küldemény vagy a szolgáltatás esetleges hibájának és a hiba feltehető okának megjelölése és leírása, a kár megjelölése, leírása és a kártérítési igény mértékének meghatározása, az érintett hangja (amennyiben a  telefonbeszélgetés rögzítésre kerül), a panasz megalapozottságának igazolásául szolgáló, továbbá a kárigény ellenőrzését lehetővé tevő dokumentumok, így például a küldemény tartalmáról szóló okmányt (szállítólevél, beszerzési számla, fénykép-felvételek stb.), a küldemény megszerzését és beszerzési árát, esetleg termelési költségeit igazoló okmányok, a futárral közösen felvett jegyzőkönyv, indokolt esetben a kár meghatározásához szükséges szakértői nyilatkozatot.

adatkezelés jogalapja:         a GDPR 6. cikk (1) c) szerinti jogi kötelezettség teljesítése, 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (6)-(7) szerint

adattárolás határideje:        az Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni [fogyasztóvédelmi törvény 17/A. § (7)]

adattárolás módja:               papíralapon és elektronikusan

2.3. Igény-, kárbejelentés, telefon beszélgetések rögzítésével összefüggő adatkezelés

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/B. § (3) bekezdése alapján az adatkezelővel folytatott beszélgetése rögzítésre kerül, a beszélgetést egyedi azonosító számmal látjuk el, személyes adatait az alábbiak szerint kezeljük:

adatkezelés célja:                 panaszok, ügyfél igények, jogvita eldöntését szolgáló bizonyítékok rögzítése, hibabejelentések rögzítése, kivizsgálása, elbírálása, megállapodás bizonyítása, behajthatatlanság igazolása, minőségbiztosítás

kezelt adatok köre:              a küldemény felvételének időpontja, a küldemény csomagcímkéjén szereplő csomagszám, az igényérvényesítő (Ügyfél/Címzett) adatai (név, székhely/lakcím, azonosítószám – csomagszám, referenciaszám, adószám, esetlegesen bankszámlaszám) és cégszerű, illetve sajátkezű aláírása, vagy fax-szám, vagy e-mail cím, vagy levelezési cím, amelyre a Társaság írásos válaszát megküldheti, a panasz leírása, a küldemény vagy a szolgáltatás esetleges hibájának és a hiba feltehető okának megjelölése és leírása, a kár megjelölése, leírása és a kártérítési igény mértékének meghatározása, az érintett hangja (ha rögzítésre kerül), a panasz megalapozottságának igazolásául szolgáló, továbbá a kárigény ellenőrzését lehetővé tevő dokumentumok, így például a küldemény tartalmáról szóló okmányt (szállítólevél, beszerzési számla, fénykép-felvételek stb.), a küldemény megszerzését és beszerzési árát, esetleg termelési költségeit igazoló okmányok, a futárral közösen felvett jegyzőkönyv, indokolt esetben a kár meghatározásához szükséges szakértői nyilatkozatot.

adatkezelés jogalapja:         a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A-C. §-ban meghatározottak, GDPR rendelet 6. cikk (1) bek. c) pont (jogi kötelezettség teljesítése, tekintettel a Postatörvény 57.§(1) bekezdése és a Fogyasztóvédelmi törvény 17/B.§ (3) bekezdése)

adattárolás határideje:        a Társaság a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni [fogyasztóvédelmi törvény 17/A. § (7)]

adattárolás módja:               papíralapon és elektronikusan

2.4. Hátralékkezelés

Az Adatkezelő ügyfelei esetében előfordulhatnak hátralékot felhalmozó megbízók. Ilyen esetben az Adatkezelő kintlévőség-kezelő csoportja megkezdi a hátralékkezelési eljárást. Amennyiben az eljárás nem vezet eredményre, a megbízó adatait követeléskezelési céllal átadjuk megbízott ügyvéd, vagy követeléskezelő társaság részére.

adatkezelés célja:                 hátralék behajtása

kezelt adatok köre:              partner azonosító, partner neve, adószáma, székhely vagy lakcím adata, elektronikus levelezési cím, telefonszám, első, második felszólítás dátuma, számla adatok, szerződéskötés dátuma

adatkezelés jogalapja:         az Adtakezelő a GDPR 6. cikk (1) f) pont szerinti jogos érdekének érvényesítése

adattárolás határideje:        a hátralék kiegyenlítése, illetve a hátralékkezeléssel kapcsolatos polgári jogi igények elévülése (5 év)

2.5. Honlap üzemeltetés

Az Adatkezelő saját honlapot üzemeltet, amely a https://www.pdshungary.hu címen érhető el.

A honlapon automatikus adatgyűjtés (cookie/sütik, Google Analytics stb.) valósul meg. A honlapra való be- és kilépést a látogatók számára kis adatcsomagok, ún. sütik (angol nevükön, illetve a továbbiakban: „cookie”-k) segítik elő, amelyeket a látogatók informatikai eszközén a honlap helyez el, illetve olvas arról vissza.

A cookie-k a honlap megfelelő működését, a hatékonyabb kiszolgálást, valamint statisztikai jellegű, anonimizált, tehát személyes adatokat nem tartalmazó adatgyűjtés célját szolgálják. A cookie-kat a látogató törölni tudja az informatikai eszközéről, illetve azok a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek, valamint a látogató manuálisan beállíthatja böngészőjét úgy is, hogy az a cookie-k alkalmazását tiltsa.

A honlapot a látogató abban az esetben is használni tudja, ha egyébként a cookie-k alkalmazását a böngészője beállításai között manuálisan letiltja.

Egyes, a Google Analytics által alkalmazott cookie-k analitikai, statisztikai, illetve biztonsági célból rögzítik a látogató által használt informatikai eszköz IP-címét is. Az adattárolás a látogató informatikai eszközén valósul meg. A honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását tehát külső szolgáltatóként a Google Analytics szerverei segítik a fent felsorolt cookie-k segítségével. A mérési adatok kezeléséről ezen adatok adatkezelője a https://www.google.com/analytics/ weboldalon nyújt részletes felvilágosítást, a Google adatvédelmi elveiről pedig itt érhető el bővebb információ: http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/. A honlapról a Google Analytics szerverei felé továbbításra kerülő adatok az érintett látogató személyazonosságának kizárólagos azonosítására közvetlenül nem alkalmasak, azok alapján kizárólag az informatikai eszköz IP címe azonosítható.

adatkezelés célja:                 a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat

kezelt adatok köre:              dátum, időpont, a felhasználó számítógépének IP címe, a meglátogatott oldal címe, az előzőleg meglátogatott oldal címe, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok

adatkezelés jogalapja:         a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás és az információs   társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése

adattárolás határideje:        a honlap megtekintésétől számított 30 nap

adattárolás módja:               elektronikus

2.6. Kamerás megfigyelő rendszer általi adatrögzítés

Ahol kép és videó rögzítésre alkalmas elektronikus megfigyelőrendszer működik, ott az egyes kamerák alatt az adatkezelésről szóló, a rögzítés körülményeit és az érintetti jogokat ismertető táblák kihelyezésre kerültek.

adatkezelés célja:                 csomagküldemények, raktárkészlet biztonságos tárolása, kezelése, szállítása, a raktárból történő hiánytalan és épségben történő kiszállítás dokumentálása

kezelt adatok köre:              az érintett képmása, a kameraképpel megszerezhető adatok, (tartózkodási hely, tartózkodási idő)

adatkezelés jogalapja:         GDPR 6. cikk (1) f), azaz a Társaság jogos érdeke

adattárolás határideje:        a cél eléréséig, maximum 14 nap

adattárolás módja:               elektronikusan

 1. Adatfeldolgozó igénybevétele

Az Adatkezelő tevékenysége során, az ÁSZF és az egyes ESZF-ek szerinti szerződések, a teljesítéséhez alvállalkozót vesz/ vehet igénybe.

Alvállalkozó igénybevétele esetén a címzettre, valamint az átvételre jogosult személyre vonatkozó személyes adatok továbbításra kerülnek a megbízott alvállalkozó számára, az adatkezelő és az alvállalkozó között létrejött adatfeldolgozási rendelkezések alapján.

A szerződés teljesítésével kapcsolatos, a címzettől vagy az átvételre jogosult személytől, tanútól, törvényes képviselőtől történő aláírás felvételére az alvállalkozó által kerül sor, mely személyes adatot az alvállalkozó továbbít az Adatkezelő részére. A Postatv. szerinti könyvelt küldemény kézbesítési ponton történő kézbesítése esetén az alvállalkozó az aláíráson túlmenően a címzett vagy egyéb jogosult átvevő személyazonosságát igazoló okmány elnevezésének, betűjelének és számának feltüntetését is kéri.

A szerződések teljesítésében résztvevő alvállalkozókon túlmenően az Adatkezelő az alkalmazandó jogszabályokban foglalt kötelezettségei teljesítése érdekében személyes adatokat a célhoz kötött mértékben további adatfeldolgozók részére is továbbíthat (pl. könyvelési szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó, stb.).

Adatkezelő számára könyvelési szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó:

Meyer and Levinson Kft. – HU-1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. II.em.

 1. Adattovábbítás

Az adatkezelőt az alkalmazandó jogszabályok alapján az erre jogosult és illetékes hatóság, nyomozó szerv, bíróság, ügyészség, stb. megkeresheti annak érdekében, hogy általa kezelt személyes adatokat továbbítson a részére. Ilyen esetben az Adatkezelő a kérelmező szerv kérésének a jogszabályokban foglaltak szerint köteles eleget tenni, és a megkereső szerv által kért személyes adatokat a megkeresésben foglaltaknak megfelelően és mértékben a részükre továbbítani.

Egyebekben a személyes adatok továbbítására nem kerül sor. Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére az Adatkezelő egyébként nem továbbít személyes adatokat.

 1. Személyes adatok megőrzési ideje

A személyes adatok tárolásának időtartamának meghatározása az alábbi szempontok figyelembevételével kerül sor:

a) A feladóra, valamint a feladó képviseletében eljáró természetes személyre vonatkozó személyes adatok: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: „Számviteli törvény”) 169.§ (2) bekezdésének hatálya alá eső, személyes adatot tartalmazó dokumentumot a készítésétől számított 8 évig őrizzük meg.

Amennyiben egyéb jogszabály eltérő megőrzési időt ír elő az Adatkezelő számára, úgy a jogszabály által előírt megőrzési idő alkalmazandó.

Amennyiben az Adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont] a személyes adatok hosszabb időtartamban történő megőrzését tennék szükségessé, úgy a személyes adat mindaddig megőrizhető, míg az annak alapjául szolgáló jogos érdek azt lehetővé teszi.

b) A címzettre, valamint a címzett képviseletében eljáró természetes személyre/ az átvételre jogosult személyre vonatkozó személyes adatok: Számviteli törvény 169.§ (2) bekezdésének hatálya alá eső, személyes adatot tartalmazó dokumentumot a készítésétől számított 8 évig őrizzük meg.

Amennyiben egyéb jogszabály eltérő megőrzési időt ír elő az Adatkezelő számára, úgy a jogszabály által előírt megőrzési idő alkalmazandó.

Amennyiben az Adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont] a személyes adatok hosszabb időtartamban történő megőrzését tennék szükségessé, úgy a személyes adat mindaddig megőrizhető, míg az annak alapjául szolgáló jogos érdek azt lehetővé teszi.

 1. Adatszolgáltatás elmaradása esetén annak következményei

Az egyes adatkezelések kapcsán felsorolt személyes adatok megadása a vonatkozó szerződés teljesítésének, illetve megkötésének az előfeltétele. Amennyiben a meghatározott személyes adatok szolgáltatására nem kerül sor, úgy a szerződés megkötésére nem kerül sor, illetve annak teljesítése elmarad.

 1. Egyes adatkezelésekhez kapcsolódó adattovábbítás

7.1. Kártérítéshez kapcsolódó adatkezelés

Az Adatkezelő az alkalmazandó jogszabályokban, valamint az ÁSZF-ben foglaltak szerint kerül sor az esetleges kártérítési igények kezelésére és elbírálására.

Adatkezelő:               a Szolgáltató

Adatfeldolgozó:        adatfeldolgozó igénybevételére a jelen pontban foglalt adatkezelések kapcsán sor kerül. Az Adatkezelő jelen ponthoz kapcsolódó adatfeldolgozói a csomagkézbesítéskor történő jegyzőkönyvfelvétel kapcsán a küldemény kézbesítését teljesítő alvállalkozói

Adattovábbítás:        az Adatkezelőt az alkalmazandó jogszabályok alapján az erre jogosult hatóság, szerv megkeresheti annak érdekében, hogy általa kezelt személyes adatokat továbbítson a részére. Ilyen esetben az Adatkezelő a kérelmező hatóság, bíróság, ügyészség, szerv kérésének a jogszabályokban foglaltak szerint köteles eleget tenni, és a hatóság, szerv, stb. által kért személyes adatokat a megkeresésben foglaltaknak megfelelően és mértékben a részükre továbbítani.

Amennyiben a kár az Adatkezelő biztosítási jogviszonyaihoz is kapcsolódik, úgy a kárral és annak bejelentésével kapcsolatos adatok az illetékes biztosító, mint adatkezelő felé továbbításra kerül(het)nek. Egyebekben a személyes adatok továbbítására az esetleges jogérvényesítési eljárások során az illetékes hatóság, bíróság szerv részére kerül sor.

Személyes adatok

megőrzési ideje:        A kárbejelentésekhez, valamint az azok kezeléshez kapcsolódó dokumentumok megőrzési ideje az alkalmazandó jogszabályokban meghatározott idő, vagy amennyiben az Adatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, úgy a jogos érdek által alátámasztott ideig.

7.2. Követeléskezeléshez kapcsolódó adatkezelés

Az Adatkezelővel kötött szerződésekből eredő követelések kapcsán az Adatkezelő által az alábbi személyes adatok kezelésére kerülhet sor.

Adatfeldolgozó:        a követeléskezelés kapcsán adatfeldolgozó igénybevételére sor kerülhet. A követeléskezelés kapcsán adatfeldolgozó lehet különösen az Adatkezelő által az ügy kapcsán megbízott jogi képviselő.

Adattovábbítás:        Az Adatkezelőt az alkalmazandó jogszabályok alapján az erre jogosult hatóság, szerv megkeresheti annak érdekében, hogy általa kezelt személyes adatokat továbbítson a részére. Ilyen esetben az Adatkezelő a kérelmező hatóság, szerv kérésének a jogszabályokban foglaltak szerint köteles eleget tenni, és a hatóság, szerv, stb. által kért személyes adatokat a megkeresésben foglaltaknak megfelelően és mértékben a részükre továbbítani. Egyebekben a személyes adatok továbbítására az esetleges jogérvényesítési eljárások során az illetékes hatóság, bíróság, szerv részére, valamint az ügyben esetlegesen eljáró jogi képviselő részére kerül sor.

Személyes adatok

megőrzési ideje:        A követeléskezeléshez kapcsolódó dokumentumok megőrzési ideje az Adatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges időhöz igazodik, de általában nem haladja meg a követelés alapjául szolgáló szerződés megszűnését, illetve a követelés esedékessé válásátkövető 5 évet. Adatszolgáltatás elmaradása esetén annak következményei: Amennyiben a követeléskezelés kapcsán az Adatkezelő nem kap meg valamilyen, a követeléskezeléshez szükséges adatot, úgy erre más, jogszerű úton kerít sort igényei érvényesítése céljából.

 1. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat az alábbiak szerint tárolja:

 • az elektronikusan tárolt személyes adatok/ dokumentumok tárolására az Adatkezelő informatikai rendszerein kerül sor.
 • a papíralapon tárolt személyes adatok/ dokumentumok az Adatkezelő használatában lévő területeken kerülnek tárolásra, vagy az Adatkezelő adatfeldolgozójának minősülő tárhely szolgáltatást nyújtó vállalkozásnál:

3 in 1 Hosting Bt. 2310 Szigetszentmiklós, Dévai utca 10/A  Adószám: 22206118-2-13

Közösségi (EU) adószám:    HU22206118
Cégjegyzékszám:13-06-055290
Statisztikai szám:   22206118-6209-212-13
Telefonszámok:   +36/21/200-0040
fax:     +36/24/998-626
Telefonos ügyfélszolgálat:    hétfőtől-péntekig: 9:00-tól 16:00-ig
e-mail: admin@megacp.com

Az adatkezelés és adattárolás kapcsán a PDS Hungary Kft, valamint az adattárolás kapcsán igénybe vett adatfeldolgozója megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, többek között:

 • az adatok megfelelő időközönkénti mentése és módosítások követése;
 • az Adatkezelő által tárolt személyes adatokhoz (informatikai hálózathoz) kizárólag a jogosult személyek, egyedül az adatkezelési cél érdekében, a munkavégzésükhöz kapcsolódó korlátozott mértékben férjenek hozzá;
 • a személyes adatokat tároló technikai eszköz(ök) zárt helyiségben történő elhelyezése, annak fizikai védelme;
 • az adatok védett területnek számító területről történő kivitelének a lehető legkisebb mértékre történő korlátozása;
 • a lezárt (kézbesített) küldemény adatok 45 napig állnak rendelkezésre, ezután archiválásra kerülnek, melyhez csak és kizárólag azon felhasználók férhetnek hozzá, akiknek munkájukhoz elengedhetetlenül szükséges;
 • az informatikai rendszert jogosultsági rendszerrel, illetve hardveres és szoftveres megoldásokkal védi (ideértve a tűzfalat, vírusirtót, stb).
 1. Érintetti jogok

Adatkezelő az érintetti jogok biztosítására külön szabályzatot készített, melyhez érintetti kérelmi nyilvántartást is kapcsolt.

Jelen tájékoztatóban az érintetti jogok megnevezésére és jogszabályi hivatkozási helyének feltüntésére kerül sor.

Az érintett magánszemély (feladó, címzett, ügyfél, panaszos, bejelentő, igénylő, más, ún. 3. személy) az Adatkezelő által végzett adatkezelések kapcsán a rá vonatkozó személyes adatok tekintetében jogosult:

 1. az adatkezelőtől tájékoztatást kapni [GDPR 13 és 14. cikk]
 2. a hozzájárulását visszavonni (amennyiben alkalmazandó) [GDPR 7. cikk (3) bek.]
 3. személyes adataihoz hozzáférni [GDPR 15. cikk]
 4. személyes adatai helyesbítését kérni [GDPR 16. cikk]
 5. személyes adatai törlését kérni [GDPR 17. cikk]
 6. személyes adatai kezelésének korlátozását kérni [GDPR 18. cikk]
 7. személyes adataihoz kapcsolódó adathordozhatósághoz való joggal élni [GDPR 20.cikk]
 1. a személyes adatai kezelése ellen tiltakozni [GDPR 21. cikk]
 2. felügyeleti hatóságnál panasszal élni az adatkezelés miatt [GDPR 77. cikk]

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

naih.hu

HU-1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11-

ugyfelszolgalat@naih.hu

06 1 391-1400

 1. bírósági jogorvoslatot igénybe venni [GDPR 79. cikk]
 2. kártérítést igényelni [GDPR82. cikk]

Budapest, 2021. március 01.

ügyvezető

REMÉLJÜK, SEGÍTHETÜNK

KAPCSOLAT


TELEFONSZÁM

+36(70) 866-28-55
+36(70) 866-28-66NYITVATARTÁS

Hétfő-péntek: 07:00 – 17:00
Szombat: 09:00 – 15:00CÍMÜNK

Székhely: 2220 Vecsés, Lőrinci út 59-61. B épület