Betöltés...

REMÉLJÜK, SEGÍTHETÜNK

KAPCSOLAT


TELEFONSZÁM

+36(70) 866-28-55
+36(70) 866-28-66NYITVATARTÁS

Hétfő-péntek: 07:00 – 17:00
Szombat: 09:00 – 15:00CÍMÜNK

Székhely: 2220 Vecsés, Lőrinci út 59-61. B épület
Telephely: 2220 Vecsés, Lőrinci út 59-61. B. épület


ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK („ÁSZF”)

PDS Hungary Kft.

Belföldi és nemzetközi normál csomag küldemények kézbesítésére

Hatályba lépés napja: 2021. október 15.

Jelen Általános Szerződési Feltételek a PDS Hungary Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által végzett belföldi normál csomag és nemzetközi normál csomag küldemény felvétel, szállítás és kézbesítés, továbbá az ehhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások általános szerződési feltételeit határozzák meg:

 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.)
 • a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (továbbiakban: Posta tv.) alapján a Szolgáltató által nyújtott „az egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatás” és a postatörvény hatálya alá nem tartozó egyéb csomagszállítás (továbbiakban együttesen: csomagok szállítása) általános szerződéses feltételeit, illetve a csomag küldemények felvételével, feldolgozásával, továbbításával és a címzett részére történő kézbesítésével, átadásával kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket,
 • A postai szolgáltatásból kizárt vagy a feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012 (XII.4.) Kormányrendelet,
 • Az ún. „GDPR”, az Európai Parlament és Tanács 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelete
 • Az Európai Parlament és Tanács 524/2013/EU. Rendelete a fogyasztói jogviták on-line rendezéséről

A jelen ÁSZF hatálya elsődlegesen a belföldi szolgáltatásokra terjed ki, így a Szolgáltató által magyarországi átvételi helyen (címen) felvett vagy a Szolgáltató részére Magyarországon átadott, magyarországi átadási helyű címzett részére feladott csomagok szállítása. Ezen túlmenően, a nem magyarországi átadási helyű címzett részére végzett csomag szállításra is kiterjed jelen ÁSZF hatálya, amennyiben nincs a felek között ettől eltérő megállapodás.

A Szolgáltató mindenkori ÁSZF-e a hatályba lépéssel a felek között szerződést képezik, vagy eltérő megállapodás esetén annak egy részét.

1.1. A Szolgáltató

PDS Hungary Kft. (továbbiakban: Szolgáltató vagy „PDS”)

Székhely: HU-2220 Vecsés, Lőrinci út 59-61. B. épület

Telephely: HU-2220 Vecsés, Lőrinci út 59-61. B. épület

Postacím: HU-2220 Vecsés, Lőrinci út 59-61. B. épület

Rendelésfelvétel: PDS Ügyfélközpont

Telefon: +36(70)866-28-55 és  +36(70)866-28-66

E-mail: ugyfelkozpont@pdshungary.hu

Honlap: www.pdshungary.hu

1.2. Felügyeleti szervek:

A Szolgáltató a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság által 01-09-932044. cégjegyzékszámon nyilvántartott gazdasági társaság.

A Postatörvény hatálya alá tartozó szolgáltatások esetében a felügyeleti hatóság:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

1133 Budapest, Visegrádi u. 106.

levélcím: 1376 Budapest, Pf. 997.

tel: (06 1) 468-0673

fax: (06 1) 468-0509

e-mail: info@nmhh.hu

Budapest Főváros Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Főosztály

1051 Budapest, Sas u. 19. III. em.

Tel: 06 1 450-2598

e-mail: fogyved_kmf_budapest@bfkh_gov_hu

1.3. Az ügyfél

Ügyfél: az a magánszemély, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki a jelen ÁSZF szerint szerződő félnek vagy címzettnek számít, aki szolgáltatást igénybe vesz.

Feladó ügyfél (a továbbiakban: feladó): a küldeményen feladóként megjelölt személy vagy szervezet.

Feladó köteles a szolgálgatót minden, a küldeményt és a kézbesítést érintő körülményről, változásról haladéktalanul, írásos formában értesíteni, ha:

– Feladó nevében, címében, elérhetőségében változás történt

– Feladó küldemény felvételi helye megváltozott

– Feladó bankszámlaszáma megváltozott

– Feladó aláírásra, cégképviseletre jogosult személyében, kapcsolattartójában változás állt be.

Címzett ügyfél: a küldeményen vagy a hozzá tartozó releváns listán címzettként megjelölt személy vagy szervezet.

További ügyfél lehet: igényt érvényesítő személy vagy szervezet, panasz eljárással, bejelentéssel, tudakozással érintett személy vagy szervezet.

 1. Tájékoztatás, panasz

2.1. Tájékoztatás

A szolgáltató vállalja, hogy a szerződési feltételekben bekövetkezett valamennyi lényeges változásról tájékoztatja ügyfeleit.

Telefonon, faxon, e-mail-ben, internetes honlapon az igénybevevők részére közzé teszi:

– Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF);

– az állandó elérhetőségének telefonszámát, egyéb elérhetőségét;

– minden egyéb közérdekű információt.

2.2. Felhasználói bejelentések, panaszok

A szolgáltató a vonatkozó jogszabályok szerint biztosítja, hogy igénybevevő ügyfelei a szolgáltatásokkal kapcsolatos bejelentéseiket (továbbiakban: panasz) díjmentesen megtehessék. Az ügyfelek panaszaikat az alábbi módon tehetik meg:

Ügyfélközpont:

– telefonon: +36(70)866-28-55 és  +36(70)866-28-66

– elektronikus levélben: ugyfelkozpont@pdshungary.hu

– a futárnál személyesen a küldemény átvételekor a futár távozásáig

2.3. Panasznak az olyan bejelentés minősül, amelyben a szolgáltatást igénybevevő (ügyfél) állítja, hogy a szolgáltató által nyújtott szolgáltatás vagy a szolgáltató megbízottjának, alkalmazottjának feladat ellátása, maga a szolgáltatás részben vagy egészében nem felel meg a jogszabályi előírásokban, illetve az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak.

Panasztevő a kommunikációja, bejelentése során köteles betartani a normális hangnemű és tartalmú kommunikáció szabályait, köteles tartózkodni mások emberi méltóságának, jó hírének, személyiségi jogainak megsértésétől. Amennyiben panasztevő ezen szabályokat megsérti, úgy a Szolgáltató jogosult a kommunikációt megszakítani és a rendelkezésre álló információk alapján eljárni.

A szolgáltató küldemény részleges elveszésére vagy megsérülésére vonatkozó jelzést, bejelentést és a kártérítési igény érvényesítését a panaszok között tartja nyilván. A panasz egyéni jogsérelem vagy érdeksérelem megszüntetésére is irányulhat. Nem minősül panasznak – a szolgáltatást igénybevevő részéről kezdeményezett – a küldemény továbbításával és kézbesítésével kapcsolatos pontos információk megismerésére irányuló tudakozódás szolgáltatás igénybevétele.

A szolgáltató az általa végzett szolgáltatások teljesítése során felmerült panasz a küldeményhez kapcsolódóan a feladás napjától hat hónapos jogvesztő határidőn belül, sérelmezett tevékenység vagy magatartás esetén az erről való tudomásszerzéstől számított harminc napos határidőn belül, de legkésőbb a tevékenység vagy a magatartás megvalósítását követő hat hónapon belül tehető.

Írásbeli észrevétel esetén a sérelem elintézésére a szolgáltató a lehetőségekhez mérten azonnal helyben intézkedik, illetve megadja a szükséges felvilágosítást.

2.4. A szolgáltató panasz(oka)t kivizsgálja, és a panasz benyújtásának időpontjától számított lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb 35 naptári napon belül az ügyfélnek válaszol.

A szóban és telefonon tett panasz esetében a panasz benyújtásának időpontja a benyújtás napjával, az írásban, levélben és egyéb módon beérkező panasz esetében a beérkezés napjával kezdődik. Ha az ügyfél a szóban és telefonon benyújtott panaszra írásbeli választ kér, vagy írásban nyújtja be panaszát, a vizsgálat eredményéről a szolgáltató az ügyfelet írásban értesíti.

2.5. A szolgáltató a beérkező panaszokat ingyenes, egyszerű, átlátható és megkülönböztetéstől mentes eljárás keretében köteles megvizsgálni. A szolgáltató valamennyi panaszról nyilvántartást vezet.

Ha a panaszos a panaszra adott választ nem fogadja el, vagy a postai szolgáltató a panaszra határidőn belül nem válaszol, a panaszos a válasz kézhezvételétől vagy a válasz elmaradása esetén a válaszadási határidő lejártától számított 35 napon belül a Hatósághoz fordulhat a panasz vagy a panaszkezelés kivizsgálása érdekében. E lehetőségről a panaszost a panasszal kapcsolatos válaszban tájékoztatni kell.

 1. Fogalmak

Cím: a csomag kézbesítésének/felvételének egyértelműen beazonosítható helye.

Címzett: az a természetes vagy más személy, akinek a feladó a csomagot küldi. Szolgáltató nem vállal büntetés végrehajtási intézetben, rendőrségi fogdán és egyéb őrizetben lévő fogvatartott személyek számára történő kézbesítést.

Csomag/küldemény: a feladó által feladott és a címzett részére szállítandó küldemény, ami megfelel jelen ÁSZF-nek, különösen a méret, tömeg, tartalom, csomagolás vonatkozásában, figyelembe véve a Postatörvény meghatározását is. A Szolgáltató kizárólag bérmentesített csomagokat kézbesít, azaz Megbízó/feladó fizeti a vonatkozó díjakat.

Feladó: aki a csomagot feladja, rendelkezést tesz, és a címzettet megjelöli, aki a szolgáltatási szerződést saját nevében megköti.

Rendelkezési jog: feladó a küldemény szolgáltatót részére való átadásával a címzettet felhatalmazza a Küldeménnyel való rendelkezés jogával. Címzettnek joga van a kézbesítési hely és idő maximum egy alkalommal történő megváltoztatására az adott településen belül. Ha a címzett él a szolgálgató által biztosított átirányítási opcióval, akkor a feladó ezzel hozzájárul ahhoz, hogy az ő utasítási jogai a kézbesítés körében megszűnnek.

Kézbesítés: a feladott csomagok Szolgáltató általi a címzett vagy egyéb jogosult átvevő részére történő átadása.

Nyomon követhetőség: a Szolgáltató a csomagokat egyedi azonosító jelzéssel látja el, ami alapján a csomag életútja, pillanatnyi státusza elektronikusan nyomon követhető.

 1. Szerződés létrejötte, módosítása, megszűnése

4.1. A szerződés létrejötte

A szolgáltatási szerződés a küldeménynek a Szolgáltató számára történő átadással, a küldemény felvételével vagy a szolgáltatás elvállalásával jön létre. A küldemény felvétele a küldemény átvételének arra jogosult személytől származó írásbeli elismerésével történik.

A szolgáltatási szerződés teljesítésének folyamatát a Szolgáltató dátumozása, a felvétel pontos időpontjának feltüntetése és az arra jogosult munkavállaló/közreműködő aláírása igazolja.

Ha az Általános vagy az Egyedi Szerződési Feltételek („ESZF”) a szerződés alakiságára írásbeli formát ír elő, akkor a szolgáltatási szerződés az írásba foglalt szerződés – valamennyi szerződő fél – aláírásával jön létre.

A küldemény akkor vehető fel, ha azt a feladó a tartalom jellegének, természetének és mennyiségének megfelelő, szállítást lehetővé tévő dobozba, küldeményt védő burkolatba csomagolta, és annak tartalmához a csomagolás, illetve a lezárás nyilvánvaló megsértése nélkül hozzáférni nem lehet.

4.2. Szerződés módosítása (utólagos rendelkezés)

A szerződés módosításához a feladónak kizárólag az alábbi esetekben van joga:

4.2.1. A feladó szerződésmódosítása a küldemény kiszállításának megkezdése, továbbítása előtt

A küldemény feladója – az utólagos rendelkezés keretében –  díj ellenében külön- és különleges szolgáltatást kérhet, módosíthat, lemondhat, illetve a küldeményt továbbítás előtt visszakérheti.

4.2.2. A feladó szerződésmódosítása a küldemény továbbítása után

A feladó a küldemény címadatait az utólagos rendelkezésre vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával a továbbítás után is – kivételes esetben  –   módosíthatja, amelyet a Szolgáltatónak a rendeltetési helyen a kézbesítés megkezdéséig figyelembe kell vennie.

4.3. Szolgáltatás nyújtásának megtagadása

4.3.1. Szerződéskötés és teljesítés megtagadása

A Szolgáltató a szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötését, illetőleg teljesítését köteles megtagadni, amennyiben az alábbi körülmények, tények valamelyike tudomására jut:

− a küldemény tartalma az életet, az egészséget, a testi épséget vagy az emberi környezetet nyilvánvalóan sérti vagy veszélyezteti;

− a feltételesen továbbítható küldeményekre vonatkozó előírásoknak a küldemény nem felel meg.

− a  küldemény csomagolása nem felel meg az Általános Szerződési Feltételekben foglalt előírásoknak.

− a szerződés teljesítése hazai vagy nemzetközi jogszabályba, megállapodásba ütközik.

– vis maior esetén.

A Szolgáltató megtagadhatja a szerződés megkötését, ha:

− a szolgáltatás végrehajthatóságát, teljesítését jogszabály alapján szüneteltetik vagy korlátozzák;

− a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges forgalmi feltételek nem állnak rendelkezésre.

Amennyiben a teljesítés megtagadáshoz vezető ok, tény a szolgáltatási szerződés megkötését követően jut a Szolgáltató tudomására, akkor a szolgáltató a tudomásra jutás idejétől köteles a szolgáltatást, teljesítést megtagadni és erről értesíteni a Megbízót.

4.4. Szerződés megszűnése

A szolgáltatási szerződés megszűnésének esetei:

– a Szolgáltató a szerződésben vállalt szolgáltatást nem teljesíti;

– a küldemény kézbesíthetetlen;

– a feladó a szolgáltatási szerződéstől eláll.

4.5. Kézbesíthetetlen küldemények

Kézbesíthetetlennek minősül a küldemény, ha:

– azt a szolgáltatón kívül álló okból a címzettnek (illetve egyéb jogosult átvevőnek) kézbesíteni és feladónak visszakézbesíteni nem lehet, vagy

– a küldeményt terhelő díjat, a küldemény feladója – vagy erre irányuló megállapodás esetén a címzett – nem fizette meg.

A Szolgáltató. jogosult azoknak a csomagadatoknak a törlésére, amely adatok rendszerbe kerülésétől eltelt 5 munkanapig nem társul/érkezik csomag.

A szállításból kizárt és a feltételesen szállítható küldeményeket, valamint a szállítás feltételeit a jelen ÁSZF I. számú Melléklete tartalmazza.

4.6. Visszakézbesíthetetlen küldemény

A feladó/megbízó által át nem vett küldemények, ismeretlen feladó vagy címzett küldemények visszakézbesíthetetlen küldeményeknek minősülnek.

A visszakézbesíthetetlen küldeményt a Szolgáltató őrizni köteles. Az őrzésre a Polgári Törvénykönyv megbízás nélküli ügyvitel és jogalap nélküli birtoklásra vonatkozó szabályait a következő eltéréssel kell alkalmazni.

A Szolgáltató a küldeményt a feladástól számított 1 hónap elteltéig őrzi, ezt követően a küldeményt megsemmisíti. A megsemmisítés költsége a feladó/megbízó terhére történik.

 1. Szolgáltatás felfüggesztése

Amennyiben a feladó nem a jelen ÁSZF szabályai szerint jár el, illetve a díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a szolgálgató jogosult a szolgáltatás felfüggesztésére. Szolgáltató jogosult egyéb okot is meghatározni a szolgáltatás felfüggesztésére.

 1. Szerződésszerű teljesítés

Szerződésszerű teljesítésnek minősül a szolgáltató részéről, ha a szolgáltató a kézbesítést a megadott határidőn belül megkísérli vagy teljesítési akadály hiányában a kézbesítést teljesíti.

Szerződésszerű teljesítésnek minősül az is, ha a vállalt határidőn belül a szolgáltatónak fel nem róható okból hiúsul meg a kézbesítés, így pl. ha a címzett nem tartózkodik a megadott címen, a feladó által megadott cím és/vagy egyéb adat nem megfelelő, hiányos; vagy a küldemény nem felel meg az ÁSZF feltételeinek).

 1. A feladó feladatai és felelőssége

7.1. Csomag azonosító

A feladó köteles minden küldeményt a tartalomhoz igazodóan és a biztonságos közúti továbbítás követelményeinek megfelelően becsomagolni, illetve a szolgáltató által rendszeresített csomag azonosítókkal, okmányokkal ellátni.

Amennyiben a feladó fenti kötelezettségének nem tesz eleget, abban az esetben a szolgáltató az ebből eredő kézbesítési hibák miatt nem vállal felelősséget.

7.2. A küldemény tartalmára vonatkozó szabályok

A feladó felelőssége biztosítani, hogy a küldemény tartalma a jogszabályok és az ÁSZF előírásainak megfeleljen.

A küldemény tartalma nem lehet olyan tárgy vagy anyag, amelynek szállítását jogszabály vagy az Általános Szerződési Feltételek tiltja.

A szállításból kizárt tárgyakat, valamint a feltételesen szállítható tárgyakat az ÁSZF 1. számú melléklet tartalmazza.

Az egyes műszaki tárgyakat a működésükhöz szükséges energia illetőleg erőforrásokkal (pl. elem) együtt úgy szabad a küldeményben elhelyezni, hogy a csomagolás a véletlenszerű működésbe lépést megakadályozza.

A feladó felelős a küldemény által a személyek életében, egészségében és testi épségében, valamint egyéb tárgyakban, az Szolgáltató berendezéseiben és más küldeményekben okozott károkért.

Feladó viseli saját kárát és megtéríti a szolgáltató felmerült többletköltségeit (pl. visszaküldés, újracsomagolás, a kárenyhítés körében felmerült költségek, hatóságok által kiszabott büntetés stb.), ha azok annak folytán keletkeztek, hogy a feladó a jogszabályokban és az ÁSZF-ben foglalt előírásokat nem tartotta be.

7.3. Csomagolás, lezárás, címzés

A feladó biztosítja a küldemények szállításra alkalmas címzést és a küldemény tartalma jellegéhez igazodó, azt megfelelően védő, biztonságos csomagolást.

Olyan csomagolás szükséges, amely a küldemény tartalom tulajdonságának, jellegének, alakjának, tömegének megfelel, s így a küldemény burkolata a belső tartalmat megvédi.

Burkolatként olyan tiszta, világos csomagolóeszközt kell használni, amely a címirat olvashatóságát, valamint kezelését nem zavarja, és amelyre a címirat és egyéb jelzések könnyen és tartósan ráragaszthatók.

Feladó felelős a feladott küldemények tartalma, csomagolási hiányossága által okozott károkért.

7.4. Törékeny csomag tartalom

A „Törékeny” címke alkalmazása nem mentesíti feladót az áru természetének megfelelő csomagolási kötelezettség alól, nem védi meg az árut!

Törékeny küldemény esetén a külső csomagolás sértetlensége esetén kártérítés még abban az esetben sem jár, ha a belső csomagolás elégtelensége miatt a csomag tartalmának egy része sérült, annak tartalma kifolyt és a tartalom többi elemeit elszennyezte. A belső csomagolásnak olyannak kell lenni, hogy a küldeményt a belső és a külső hatásoktól is megvédje, illetve a küldeményt, annak egyes elemeit fixen tartva, annak elmozdulását megakadályozza.

7.5. Egyéb küldemény csomagolási előírások

Összekötött, ragasztott, pántolt dobozok, csomagok nem vehetők fel, mert a csomagolás széteshet, és csak a címkével azonosított csomag kézbesül.

7.6. Súly- és mérethatárok

A kézbesítésre feladott belföldi csomag súlya maximum 40 kg lehet.

A körméret (2x magasság + 2x szélesség + 1x hosszúság) nem lehet több 3 m-nél, valamint a csomag maximális hossza 2 méter, maximális magassága 0,6 méter, maximális szélessége 0,8 méter.

7.7. Küldemények szállítási körülményei

A küldemények nem fűtött/hűtött raktérben kerülnek szállításra, így az időjárási körülményeknek megfelelően -20 és +50 Celsius fok közötti hőmérsékleti tartománynak lehetnek kitéve, melyből származó kár (pl. fagyás, olvadás stb.) miatt a szolgáltató nem tartozik kártérítési felelősséggel a beltartalomra vonatkozóan még késedelmes küldemény kézbesítés esetén sem.

7.8. Küldemény hozzáférési biztonság

A küldemény burkolatának, a belső- és külső csomagolásnak és lezárásnak olyannak kell lennie, hogy a burkolat nyilvánvaló megsértése nélkül a tartalomhoz ne lehessen hozzáférni.

7.9. Küldemények címzése

7.9.1. A küldeményt egyértelmű, pontos, jól olvasható címzéssel kell ellátni. A szolgáltató nem fogad el szállításra olyan küldeményt, amelynek címzését áthúzás, átírás, útján vagy bármilyen módon megváltoztatták. A címzett nevét teljes alakjában kell a küldeményre feljegyezni. Címzettként több név is szerepelhet.

A címazonosítót a küldemény tetejére kell elhelyezni, úgy, hogy a nyomtatási minősége megfelelő, azaz olvasható és értelmezhető legyen.

7.9.2. A címzésre vonatkozó adatokat latin betűkkel, arab számokkal (kerület, utca, házszám, épület, emelet, ajtó) esetén szükség szerint (római számmal) olvashatóan küldeményhez tartósan hozzáerősített címiraton kell feltűntetni.

7.9.3. A címazonosítót úgy kell felerősíteni a küldeményre, hogy az a kezelés során ne válhasson le. Újrafelhasznált csomagolóanyag esetén a feladó köteles az érvénytelen azonosítókat feladás előtt eltávolítani, ellenkező esetben ez ebből adódó hibákért a szolgáltató nem vonható felelősségre.

7.9.4. A címzett nevét és címét a küldemény hosszúságának irányában kell feltüntetni, szállítási rend szerint a küldemény felső oldalán, a tetején.

7.9.5. A küldeményeken a feladónak a következő címadatokat kell feltüntetnie:

– a címzett pontos (címzettek) nevét, illetőleg elnevezését;

– a küldemény rendeltetési helyét – település nevét;

– a címhelyet – az utca, közterület nevét, a házszámot, a lépcsőház számot;

– a közelebbi címet – az emelet, és az ajtószám megjelölésével;

– címhely irányítószámát.

– utánvét összegét.

A szolgáltató nem vállal postafiókra helyrajzi számra történő kézbesítést.

Amennyiben a feladó a küldeményen több címet tüntet fel, akkor az első helyen feltüntetett címet, ha az egyik cím postafiókot jelöl, az szolgáltató a másik címet veszi figyelembe kézbesítési címként.

 1. Okmánykezelés

Feladó köteles a kezelendő okmányokat a csomagon kívülre, jó látható módon rögzíteni, a címzett példányait pedig a csomagon belülre helyezni, ha ez nem lehetséges külön tasakban feliratozva: „a címzett példánya” szöveggel.

Amennyiben az okmánykezelés a feladó hibájából adódóan hiúsul meg (nem jelölnek okmánykezelést, az okmány nincs a csomag oldalára rögzítve, nem megfelelő okmány van a csomagon/ nem megfelelő példányszámú okmány van a csomagon), vagy nem jelöli a más néven feladott szállítást, úgy az okmánykezelés meghiúsulásért a szolgáltató nem felelős, utólagos okmánykezelést nem vállal el.

Feladó köteles az esetleges okmányhiányok, meghiúsult okmánykezelések után másolati példányt biztosítani.

A szolgáltató a szolgáltatásban megfelelő okmánykezelési feltételek mellett felelősséget vállal arra, hogy az okmányokat az átvevővel aláíratva, lepecsételtetve – pecsét hiányában személyi igazolvány számmal ellátva – visszajuttatja a megbízónak, legkorábban a leadást követő 15. munkanapon.

Amennyiben a feladó/megbízó szállítólevél alkalmazását kéri, úgy az külön szolgáltatásnak minősül, a vonatkozó díjazás alkalmazásával.

 1. Küldemény felvétel

A küldemények felvétele meghatározott időben kizárólag elektronikus levél (e-mail) útján vagy a Szolgáltató által használt nyilvántartási szoftveren alkalmazáson belül bejelentett igény alapján, a feladó telephelyén vagy címén történik. A szolgáltató közli az ügyféllel a telephelyi felvétel várható időpontját.

A szolgáltatás elektronikus úton a www.pdshungary.hu felületen keresztül rendelhető meg.

Szolgáltató képviselője, dolgozója jogosult és köteles a küldemény és az okmányok ÁSZF és jogszabályok szerinti ellenőrzésére, felvételre való alkalmasságának elbírálására.

 1. Küldemény felbontása

Szolgáltató az általa továbbított küldemény tartalmát csak indokolt esetben, a szolgáltatás teljesítésének, vannak annak akadályozását elérő mértékében ismerheti meg.

A szolgáltató a zárt küldeményt felbonthatja, ha

– a küldemény csomagolása oly mértékben sérült, hogy tartalmának megóvása érdekében a felbontása indokolt, és felbontás nélküli átcsomagolással a Küldemény tartalmának a megóvása nem biztosítható;

– fennáll a veszély, hogy a küldemény tartalma egyéb javakra vagy személyekre veszéllyel járhat;

– a küldemény tartalmának valószínűsíthető veszélyes vagy romlandó természete miatt a fenti meghatározott időtartamú őrzése a szolgáltatótól nem várható el;

– a küldemény kézbesíthetetlennek és visszakézbesíthetetlennek minősül;

– ha az Ügyfél szóbeli vagy írásbeli kérés ellenére sem látja el a szolgáltatót az igényelt és szükséges információkkal.

Az ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltató által szállított csomagok biztonsági ellenőrzésen essenek keresztül, és ennek érdekében a csomagok biztonsági okokból a szállítás közben kinyithatóak, és tartalmuk átvizsgálható.

 1. Küldemény kézbesítése

11.1. A kézbesítés általános szabályai

A szolgáltató a küldeményeket a feladó által megjelölt, a küldeményen, vagy annak kísérő okiratán feltüntetett címhelyen kézbesíti, kivéve, ha a felek megállapodása, illetve a küldemény címzettje ettől eltérően rendelkezik.

Jogosult átvevőnek a címzett, a meghatalmazott, a helyettes átvevő és a közvetett kézbesítő minősül.

A szolgáltató minden küldeményt a jogosult átvevő részére kézbesít. A jogosult átvevő részére történt átadással a szolgáltató a szolgáltatási szerződést teljesítette.

Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és egyéb szervezet (a továbbiakban együttesen: szervezet) részére címzett küldemény átvételére a szervezet vezető tisztségviselője jogosult. A szolgáltató a szervezet részére címzett küldeménynek tekinti azt is, ha a szervezet részére címzett küldemény címzésében a szervezet elnevezése mellett természetes személy nevét is feltüntették, vagy a küldeményen természetes személy neve és a szervezet – megnevezése nélkül – címe (levelezési címe) szerepel.

A címzetten kívüli jogosult átvevő a polgári jog általános szabályai szerint felel a küldemény címzett részére történő átadásáért.

Amennyiben a küldemény kézbesítése akadályba ütközik, a szolgáltató az ügyfelet értesíti (e-mail és/vagy telefonon), majd a küldemény kézbesítésének továbbra is fennálló sikertelensége esetén a feladó is értesítésre kerül (e-mail).

A szolgáltató az első kézbesítési kísérlet sikertelensége esetén egy alkalommal azt ingyenesen megismétli.

A második sikertelen kézbesítést követően a szolgáltató a küldeményt visszakézbesíti a feladó részére. Amennyiben a címzett a csomag átvételét megtagadja, akkor  a második kézbesítési kísérletre nem kerül sor a küldemény automatikusan visszaszállításra kerül a feladó részére.

Belföldi normál csomagszállítás alapszolgáltatások

Maximum 40 kg súly csomag/db házig történő kiszállítása
Feladást követő munkanapon történő kézbesítés: 8-18 h között
Ingyenes másodszori kézbesítés megkísérlése
Sikertelen kézbesítés esetén ingyenes visszaszállítás
Automatikus értékbiztosítás maximum 50.000 HUF / csomag, nettó beszerzési értéket igazoló számla bemutatása esetén.
PDS Hungary Kft tulajdonát képező ügyfélszoftver használata
Ügyfélközpont Munkanapokon 8-18:00h-ig   ugyfelkozpont@pdshungary.hu

Súly – és mérethatárok

 • max. magasság 60 cm
 • max. szélesség 80 cm
 • max. hosszúság 200 cm
 • max. súly 40 kg

A csomag körmérete nem haladhatja meg a 3 métert. (Körméret: 2x magasság + 2x szélesség + 1x hosszúság = max. 3 méter) 

Amennyiben a küldemény átadása – a címzett hibájából, illetve áruátvételi rendjéből adódóan maximum 10 percnél hosszabb várakozási idő elteltével sem valósul meg, úgy a szolgáltató mentesül a kézbesítési határidő alól.

A nem megfelelő címzés a szolgáltatót nem mentesíti a szolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítésének megkísérlése alól, azonban a nem megfelelő cím miatti kézbesíthetetlenség vagy kézbesítési késedelem esetén a szolgáltató felelősséget nem vállal.

11.2. A kézbesítés helye

A szolgáltató fő szabály szerint minden küldeményt a megadott címzetthez kézbesít, magánszemély esetén házhoz, cégek esetében telephelyig (székhely) szállítja a küldeményt.

A szolgáltató a küldeményt a címzett magánszemély helyett az adott címen működő, az alábbiakban felsorolt címhelyeken un. közvetett kézbesítőnek kézbesítheti:

– fegyveres szerv;

– egészségügyi, illetőleg szociális ellátást nyújtó intézet;

– szálloda, diák- és munkásszálló, üdülő;

– irodaházak, üzletházak esetében az üzemeltető.

A szolgáltató a fenti pontokban felsorolt címhelyeken, jogszabály alapján a szervezet vezetője, vagy az általa a küldemények átvételére meghatalmazott személy részére – a közvetett kézbesítő által biztosított helyen – kézbesít.

11.3. Az átvétel elismerése

A küldemény átvételét az átvevő a kézbesítő okiraton a kézbesítés időpontjának feljegyzése után:

– szervezet esetében az átvevő teljes nevének olvasható feltüntetésével, aláírásával, valamint a szervezet hivatalos pecsétjével;

– magánszemély esetében az átvevő teljes nevének olvasható feltüntetésével, aláírásával köteles elismerni.

Ha magánszemélynek címzett küldemény átvételét nem a címzett ismeri el, az átvevő köteles a címzett és a közötte lévő kapcsolatot is jelezni.

Az aláírás megtagadása esetén a szolgáltató a küldeményt – az ok feltüntetésével – visszaküldi a feladónak.

Az írni nem tudó, a latin betűket nem ismerő, a vak, vagy egyéb, a fizikai állapotában beállott változás következtében írásában gátolt címzettnek szóló könyvelt küldeményt írni tudó nagykorú tanú jelenlétében kell kézbesíteni. A tanú – e minőségének feltüntetésével – a küldemény átadásakor a kézbesítő okiraton saját nevét írja alá. A tanú és a címzett személyazonosságát a kézbesítő előtt igazolni köteles.

A kiskorú vagy cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló személy részére érkezett küldeményt a címzett helyett a törvényes képviselőnek vagy a gondnoknak kézbesíti a szolgáltató. A törvényes képviselő vagy a gondnok e minőségét személyi igazolvánnyal, illetve jogerős hatósági határozattal, hatósági igazolvánnyal vagy hatósági bizonyítvánnyal igazolhatja.

A címzett természetes személy elhalálozása, jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet megszűnése esetén a részére érkezett küldeményt a szolgáltató – az e tényekről történő tudomásszerzést követően – haladéktalanul visszaküldi a feladónak.

11.4  Export csomagszállítás

Export csomagszállítást (nemzetközi – csomagszállítás szolgáltatás), a PDS Hungary Kft. szerződött partnerei végzik.  Az export csomagoknál az átfutási idő célországonként eltérő.

Export csomagfeladás súly mérethatárok:

Súly – és mérethatárok

 • max. magasság 60 cm
 • max. szélesség 80 cm
 • max. hosszúság 200 cm
 • max. súly 31,5 kg

A csomag körmérete nem haladhatja meg a 3 métert. (Körméret: 2x magasság + 2x szélesség + 1x hosszúság = max. 3 méter)

Amennyiben a küldemény meghaladja a mérethatárokat export csomag esetén, a túlméretes csomagok kiszállításának plusz költségét minden esetben egyedileg a célország határozza meg. Ennek alapján országonként és csomagonként az árak eltérőek lehetnek. Abban az esetben, ha az export küldemény túlméretes, a túlméret felár költségét a PDS a feladóra terheli.

31,5 kg felett export csomagok esetén a túlsúlyos csomagok kiszállításának plusz költségét minden esetben egyedileg a célország határozza meg. Ennek alapján országonként és csomagonként az árak eltérőek lehetnek. A túlsúly felár költségét a PDS a feladóra terheli.

A nem megfelelő csomagolás miatt keletkező károkért a PDS nem felel! Export csomagok esetén nem megfelelően csomagolt küldemények kiszállításának plusz költségét minden esetben egyedileg a célország határozza meg. Ennek alapján országonként és csomagonként az árak eltérőek lehetnek. A nem megfelelő csomagolási felár költségét a PDS a feladóra terheli.

Export csomagok esetén a Megbízott utánvétes küldemények kézbesítését nem vállalja.

Az export csomagok tartalmára és címzésére vonatkozó, a célországban érvényes rendelkezések korlátozások vagy tilalmak eltérőek lehetnek. A feladó kötelessége meggyőződni arról, hogy az adott termék szállításának a címzett országban van-e akadálya. A

vámkezelés időszükséglete a helyi szabályoktól függően változó, költségeit a Megbízó vagy a Címzett viseli.

Amennyiben a Címzett export csomag esetében a vámkezeléshez kapcsolódó költségvállalási kötelezettségét nem teljesíti, a költségeket a PDS Hungary a Megbízóra terheli. A cím változása esetén a PDS Hungary címpontosítást és a pontosított címre történő kiszállítást is vállalja.

Egyes országokban az első sikertelen kézbesítési kísérletet követően a csomag a címzett engedélye nélkül a szomszédba is kézbesíthető, vagy a címzett lakóhelyéhez (megadott kézbesítési címhez) legközelebb eső CsomagPontban kerülhet tárolásra, ahonnan az elszállítást a címzett saját maga végzi. Amennyiben a címzett az erről szóló értesítésen feltüntetett időpontig nem jelentkezik a csomagért, akkor az újbóli kézbesítési kísérlet nélkül visszaszállításra kerül a feladóhoz. Egyes országokban a címzett előzetes írásos rendelkezése alapján a csomag aláírás nélküli kézbesítése is lehetséges. A csomagok kézbesítése minden esetben, a célországban érvényes szabályzatok alapján történik. Az export csomagokkal kapcsolatos panaszok kivizsgálása során a célországban érvényes üzleti feltételek irányadóak.

Az export csomagok szállítása kapcsán – amennyiben a feladó a küldemény kézbesítését a továbbiakban nem kívánja –lehetőség van a küldemény címzettnek történő kiszállításának, kézbesítésének visszavonására. Az ilyen irányú kérelmeket a Megbízónak írásban kell jeleznie e-mailen. A Megbízott minden esetben továbbítja a kérelmet a szállítást végző szerződött partnere részére, de annak teljesülését garantálni nem tudja, tehát a küldemény visszafordítására vonatkozóan kötelezettséget a küldemény felvételét követően nem vállal.

Ideiglenes kivitelre vagy garanciális cserére, javításra visszaküldendő termékek vámkezelését a Megbízott nem vállalja.

11.5  Import csomagszállítás

Súly – és mérethatárok

 • max. magasság 60 cm
 • max. szélesség 80 cm
 • max. hosszúság 200 cm
 • max. súly 31,5 kg

A csomag körmérete nem haladhatja meg a 3 métert. (Körméret: 2x magasság + 2x szélesség + 1x hosszúság = max. 3 méter)

Az import tilalma és korlátozása országonként eltérő lehet. A 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet 2. §-ának d. pontjára tekintettel a Megbízó tartozik felelősséggel utánajárni annak, hogy a szállítani kívánt javakat, termékeket fogadja-e a  rendeltetési ország. Ezzel kapcsolatban Megbízó a PDS Hungary Ügyfélközpontjánál telefonon is érdeklődhet. A Megbízó a behozatali tilalommal, korlátozással kapcsolatos szabályokat az alábbi helyen tekintheti meg:

[https://www.nav.gov.hu/nav/vam/vaminformaciok]

Ideiglenes kivitelre vagy garanciális cserére, javításra visszaküldendő termékek vámkezelését a PDS Hungary nem vállalja.

A PDS  Hungary-t nem terheli felelősség a külföldre szóló  küldemény esetében a cím szerinti és a kezelésben részt vevő  országban hatályos behozatali tilalommal (korlátozással)  kapcsolatban. Továbbá a Megbízó kötelessége a biztosítás, és meggyőződni arról, hogy a légi fuvarozásnak nincs-e akadálya

 1. Díjfizetés, késedelem, biztosítás

12.1. Általános díjtételek

A díjtételeket minden esetben a megrendelővel kötött Egyedi Szerződési Feltételek (ESZF) tartalmazza.

A díj mértéke a küldemény súlyától és méretétől függ, adateltérés esetén a szolgáltató által megállapított adatokat kell kötelezően elfogadni.

A Szolgáltatások díjának változásáról szolgáltató a szerződött ügyfeleket a változást megelőzően tájékoztató levél és/ vagy az Ügyfél által megadott e-mail címre küldött elektronikus levél megküldésével a változás hatálybalépését megelőzően legalább tizenöt (15) munkanappal tájékoztatja.

12.2. Eseti megállapodások

Eseti megbízás esetén a nem szerződött partnereknek a mindenkori megállapodott szolgáltatási díj fizetendő. Írásbeli egyedi megállapodás esetén az abban meghatározott feltételek érvényesek, melyek eltérhetnek a jelen ÁSZF-től.

12.3. Késedelmes fizetések

Késedelmes fizetés esetén időarányosan évi 15%-os késedelmi kamatnak megfelelő mértékű kamat, behajtási költségátalány és minden, a tartozás beszedése során felmerülő jogi és egyéb költség terheli a megbízót.

A késedelmes fizetés szerződésszegésnek minősül és a Szolgáltatás teljesítésének azonnali megszakítását vagy felfüggesztését vonhatja maga után.

A szolgáltató jogosult a szolgáltatásokat felfüggeszteni, amennyiben igazolható módon az Ügyfél gazdasági, pénzügyi, jogszerű működésével kapcsolatban negatív eseményekről szerez tudomást, így különösen: csőd, felszámolás, végelszámolás, törvényességi felügyeleti eljárás, NAV- és egyéb végrehajtás, adószám felfüggesztés.

A szolgáltató jogosult egynemű és lejárt követeléseit az Ügyfél igényeivel szemben beszámítani, és jogosult a hatályos jogszabályok szerint visszatartási, és zálogjogot érvényesíteni. A szolgáltató akkor is jogosult zálogjogot érvényesíteni, ha jogos és lejárt követelései nem az adott csomagok szállításából, hanem korábbi szállításokból ered.

Az ügyfél nem jogosult a szolgáltatóval szembeni igényeit, fennálló lejárt követeléseit beszámítani a tartozásába, továbbá az ügyfél nem jogosult semmilyen visszatartási jogot érvényesíteni. Ez a rendelkezés nem vonatkozik az olyan követelésekre, amelyekre vonatkozóan jogerős bírósági határozat született, vagy amelyekről az ügyfél és a szolgáltató külön megállapodott, vagy amelyek indokoltságát a szolgáltató elismerte.

12.4. Küldemény biztosítása

A szolgáltató a küldeményeket 50.000 Ft nettó áruértékig automatikusan, bármilyen ügyfél nyilatkozat nélkül is biztosítja, azaz az alapdíjszabásban közölt díjtételek tartalmazzák az ilyen mértékű küldeménybiztosítást.

A szolgáltató külön biztosítás esetén is belföldi csomagokra maximum 500.000 Ft/küldemény, azaz ötszázezer forint/küldemény, export csomagok esetén maximum 200.000 Ft/küldemény, azaz kettőszázezer forint/küldemény áruértékig vállal felelősséget, az ezt meghaladó kárigényből eredő felelősséget kizárja.

 1. A szolgáltató felelőssége, kártérítési szabályok

13.1. Általános szabályok

A szolgáltató felelős azért a kárért, amely a küldemény felvételétől annak kézbesítéséig vagy a feladó részére történt visszakézbesítéséig terjedő időben a küldemény megsemmisüléséből, teljes vagy részleges elvesztéséből vagy megsérüléséből keletkezett, kivéve, ha a kár az alábbi tényezők valamelyikével kapcsolatban keletkezett:

– a szolgáltató működési körén kívül eső elháríthatatlan ok

– a csomagolás vagy címkézés nem felel meg a jelen ÁSZF-nek

– a szolgáltatásból kizárt csomagokkal kapcsolatban keletkezett a kár

– a kárt a küldemény belső tulajdonsága vagy a csomagolás kívülről észre nem vehető természete vagy hiányossága okozta;

– a kárt a feladó vagy eljárása, vagy mulasztása okozta, kiemelt tekintettel a nem megfelelő vagy hiányos információkra vonatkozólag.

A szolgáltatónak kell bizonyítania a csomagolás hiányosságát, továbbá azt, hogy a kárt a működési körén kívül eső elháríthatatlan ok, vagy – a szolgáltató szerződésszerű magatartása ellenére – a károsulton kívüli harmadik személy küldeménye okozta.

A feladónak kell bizonyítania, hogy a kár nem a küldemény belső tulajdonságának a következménye és nem a csomagolás hiányossága miatt állt elő. A szolgáltatót nem terheli kártérítési felelősség, ha csak a küldemény külső csomagolása sérül meg.

A szolgáltató nem felelős a következményi károkért és elmaradt vagyoni előnyért. Szolgáltató nem kötelezhető sérelemdíjra, valamint személyiségi jogsértésből eredő kár megtérítésére, továbbá nem érvényesíthetőek a személyiségi jogok megsértésének felróhatóságtól független szankciói sem.

A feladó teljes mértékben felelős a saját küldeménye nem megfelelősége miatt okozott minden kárért, mely a szolgáltató vagy alvállalkozója dolgaiban, fuvareszközeiben, vagy más a szolgáltatónak átadott küldeményben keletkezik, valamint minden ezzel kapcsolatos személyi sérülésért és azok költségéért.

13.2. A kártérítési felelősség mértéke

A Postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 51. § (7) bekezdésére figyelemmel, a 44. § (2.) pontban foglalt felhatalmazás alapján a 44. § (1) bekezdésben, a (3)-(8) bekezdésben, továbbá a 45-51. §-ban foglalt rendelkezések helyett a szolgáltató a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) szerződésszegéssel okozott kárért való felelősségre vonatkozó szabályait alkalmazza.

Fentiekre tekintettel, ha a küldemény megsemmisül, teljesen vagy részlegesen elvész, vagy megsérül a szolgáltató felelősségi körében és hibájából, a szolgáltató  köteles megtéríteni a ténylegesen keletkezett és bizonyított vagyoni kárt, a kártérítés legmagasabb összege azonban nem haladhatja meg küldeményenként az 50.000 Ft-ot, illetve amennyiben a megrendelő külön, magasabb összegű biztosítást kötött, úgy belföldi normál csomagok esetén  az 500.000 Ft-ot, export csomagok esetén a  200 000 Ft-ot.

A feladó és címzett köteles eleget tenni a kárelhárítási, kárenyhítési kötelezettségének, az ennek elmulasztásából keletkező károkért a szolgáltatót nem terheli felelősség.

A keletkezett kár mértékét minden esetben a károsultnak kell hitelt érdemlően bizonyítania, megfelelő dokumentumokkal alátámasztania. Ennek hiányában a kárigény nem vizsgálható ki megfelelően, ezért a szolgáltatót nem terheli felelősség.

Ha belföldi forgalomban a küldemény kézbesítése – vagy annak megkísérlése – a feladástól számított 30 napon belül nem történik meg, a küldeményt elveszettnek kell tekinteni, és a kártérítésre a küldemény elvesztésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Ha küldemény később mégis előkerül, a küldeményt kézbesíteni kell. A még ki nem fizetett kártérítési összeget nem kell kifizetni, a már kifizetett kártérítési összeg azonban kézbesítés esetében a szolgáltató részére visszajár.

Az 50.000 Ft-nál magasabb értékű küldemények esetén a Feladó felülbiztosítást köthet, de figyelembe kell venni a szállításból kizárt magas értékű küldeményekre vonatkozó szabályozást.

A szolgáltató belföldön alapvetően törekszik a csomagok következő munkanapon történő kézbesítésére, hacsak nem lép fel valami speciális vagy nem várt esemény a szállítási folyamat során.

13.3. Kártérítési igény érvényesítése

A kártérítési igény érvényesítésére elsősorban a feladó jogosult.

A címzett kizárólag abban az esetben jogosult a kártérítési igény érvényesítésére, ha

 1. a) a küldeményt részére vagy egyéb jogosult átvevő részére kézbesítették
 2. b) a kártérítési igény érvényesítésének jogát a feladó írásban a címzettre engedményezte
 3. c) a címzett hitelt érdemlően bizonyítja, hogy a termék árát és a szállítással kapcsolatos egyéb díjakat kiegyenlítette az eladó felé.

A küldemény részleges elvesztését vagy megsérülését a küldemény kézbesítésekor – ha az felismerhető – kell a futár részére jelezni. Ha a részleges elvesztés vagy a megsérülés a kézbesítéskor azonnal nem ismerhető fel, azt a legrövidebb időn belül, de legkésőbb a kézbesítéstől számított kettő munkanapon belül kell írásban jelezni a szolgáltató felé.

A határidők elmulasztása jogvesztéssel jár. Amennyiben a címzett a sérülés tényét a futárnak nem jelzi és vagy a tényleges kárigényt a határidőn belül nem jelenti be, akkor a küldemény rendben, sérülésmentesen kiszállítottnak tekintendő és a szolgáltatót nem terheli felelősség a belső tartalom hiánya vagy sérülése tekintetében.

Amennyiben a kárigényt bejelentő személy a szolgáltató által megjelölt időn, de legkésőbb a kárigény benyújtásától számított 30 napon belül hiánytalanul nem bocsátja a szolgáltató rendelkezésére a kártérítés jogalapjának, illetve a kár mértékének megállapításához szükséges dokumentumokat, bizonyítékokat, akkor a kárigény elbírálása a rendelkezésére álló dokumentumok, bizonyítékok alapján történik.

Amennyiben a kárigényt a szolgáltató megalapozottnak találja, a szolgáltató az elfogadott kár kifizetéséhez az általa rendszeresített nyomtatványokat megküldi az Ügyfélnek, amelyeket az Ügyfélnek megfelelően kitöltve és aláírva vissza kell juttatnia a szolgáltatóhoz. Az igazolt és szolgáltató által elfogadott kár kifizetésének feltétele e nyomtatványok megfelelő kitöltése és aláírása és megküldése a szolgáltatónak. Ennek elmaradása a szolgáltató a szerződésszegését kizárja.

A szolgáltató a megfelelően bejelentett kártérítési igényre a kivizsgáláshoz szükséges ésszerű határidő figyelembevételével igyekszik a lehető legrövidebb időn belül írásban válaszolni.

Amennyiben a jogosult a szolgáltató döntésével nem ért egyet, lehetősége van lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez fordulni. A Békéltető Testületek elérhetősége:

www.bekeltetes.hu

Szolgáltató a bejelentett kárigényeket egyedileg vizsgálja ki a mindenkor érvényes jogszabályi és belső előírásoknak megfelelően. Az itt nem szabályozott kérdésekben a panasz és/vagy kárigény bejelentése esetén a fogyasztóvédelmi törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

13.4. A kártérítés módja

Javítással orvosolható károk esetén a kártérítés a szolgáltató számára legoptimálisabb helyen és távolságra lévő helyen történő helyreállítás összegéig terjed. Javítás esetén a kártérítés nem terjed ki az értékcsökkenés összegére, csakúgy, mint a használt tárgy javítása, pótlása esetén.

A károsodott küldeményt a szolgáltató jogosult megtekinteni, megvizsgálni, fotó/videó felvételeket készíteni.

Küldemény tartalmának pótlása esetén a legelőnyösebb beszerzési érték megtérítésére kerül sor.

 1. Fizetési késedelem vagy szolgáltató kárigénye esetén szolgáltató a mindenkori hatályos jogszabályok szerinti visszatartási és/vagy zálogjogot érvényesíthet.
 2. Késedelmi kamat, behajtási költségátalány, felmerült költségek érvényesítése

Késedelmes fizetés esetén a szolgáltató a késedelem első napjától a Ptk. 6:48 §-a, illetve a Ptk. 6:155 §-a alapján késedelmi kamatot és a 2016. évi IX. törvényben meghatározott 40 euró behajtási költségátalányt számít fel.

 1. Kintlévőség kezelés

Szolgáltató jogosult megbízni kintlévőség kezelő társaságot, amennyiben szolgáltatásához kapcsolódóan díjfizetési késedelem, költségigény, kárigény áll fent.

 1. Titokvédelem, adatkezelés, adatvédelem

14.1. Titokvédelem

Szolgáltató az Üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény rendelkezései szerint jár el ügyfelei és egyéb érintett személyek védelme érdekében.

14.2. Adatkezelés, adatvédelem

Szolgáltató a tevékenysége és a szerződés teljesítése során tudomására jutott személyes adatok kezelése és védelme érdekében maximálisan szem előtt tartja az EU Parlament és Tanács 2016/679. sz. Általános Adatvédelmi Rendeletben („GDPR”) foglalt előírásokat.

Szolgáltató mindenkor Adatvédelmi szabályzataival és Adatkezelési Tájékoztatókkal biztosítja az érintetti tájékoztatást és joggyakorlást.

Az Adatkezelési tájékoztató elérhetősége:

www.pdshungary.hu/adatkezelesi_tajekoztato

 1. Irányadó jog

A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a szolgáltatás nyújtásakor hatályos Postatv., a végrehajtási rendeletei, az ott nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az egyéb vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

 1. Jogviták

Jogvita esetén a felek megkísérlik a békés úton való megegyezést, ennek sikertelensége esetére, jogvitájukra a szerződés megkötésének helye szerinti bíróság is illetékes, és ha a hatályos jogszabályok azt lehetővé teszik, hatáskörtől függően a PKKB, vagy a Fővárosi Törvényszék kizárólagosan illetékes.

 1. Vegyes rendelkezések

A Felek egyedi esetekre vonatkozó külön – írásbeli – megállapodásban eltérhetnek a jelen Általános Szerződési Feltételektől foglaltaktól.

A jelen Általános Szerződési Feltételek egyes rendelkezéseinek esetleges érvénytelensége vagy alkalmazhatatlansága nem érinti a többi rendelkezés érvényességét és alkalmazását.

Budapest, 2021. október

PDS Hungary Kft.

 1. számú Melléklet

Szállításból kizárt termékek, csomagok

A Szolgáltatásból (szállításból) ki vannak zárva az alábbiakban meghatározott küldemények:

 1. a) minden olyan Küldemény, amely nem felel meg az ÁSZF előírásoknak, kifejezetten a csomag maximális méret és súlyhatáraira és a csomagolás/címkézés megfelelőségére vonatkozólag
 2. b) minden olyan áru, amely csak meghatározott, állandó hőmérsékleten vagy hőmérsékleti tartományban szállítható
 3. c) az ADR rendelet hatálya alá tartozó veszélyes áruk, kivéve a korlátozott mennyiségben szállítható áruk
 4. d) az olyan áruk, küldemények, amelyek tartalma, továbbítása vagy kialakítása, külső megjelenítése jogszabályokban foglalt rendelkezéseket sért vagy külön engedélyhez kötött, mint például, de nem kizárólag dohánytermékek, a jövedéki termékek;
 5. e) akkumulátorok, amelyek maró savat vagy lúgot tartalmaznak és rövidzárlat esetén tüzet okozhatnak, mágnesek;
 6. f) művészeti alkotások; nemesfémek (ideértve az ezekből készült tárgyakat és ékszereket is); drágakövek, igazgyöngyök; antik tárgyak és más hasonló értéktárgyak; okmányok, vagyoni értékű javak, szolgáltatást megtestesítő tárgyak, személyes papírok, értékes levelek, régiségek, egyedi és különleges dísztárgyak, festmények;
 7. g) gyógyszerek, kábítószerek, pszichotróp anyagok;
 8. h) készpénz (bankjegyek és érmék), más érmék és bélyegek;
 9. i) olyan okiratok, kártyák, amelyek készpénzre vagy termékekre válthatók be (pl. csekkek, jóváírási értesítők; kötvények; részvények; valuta; szerencsejáték-jegyek; utalványok és belépőjegyek); készpénz helyettesítő fizetési eszközök (pl. bankkártya, hitelkártya);
 10. j) emberi vagy állati maradványok, testrészek, szervek; élő, vagy holt állatok (halak és madarak is), bármilyen élő organizmus (beleértve magokat, fákat és palántákat is);
 11. k) olyan csomagok, amelyek tartalma, továbbítása vagy kialakítása, külső megjelenítése jogszabályban foglalt rendelkezéseket sért; illetve minden olyan áru, amelyek szállítása, behozatala a címzett ország jogszabályai alapján tiltottnak minősül vagy valamilyen különleges engedélyhez kötött (import vagy export-engedély);
 1. l) tender-anyagok, szerződésekhez kapcsolódó előminősítési, vizsgálati, jogi átvilágítási anyagok, vizsgálatok másolati anyagai;
 2. m) sérült küldemény;
 3. n) belföldi normál csomagos szállítás esetén 000,-Ft, azaz ötszázezer Forint összegnél magasabb értékű áruk
 4. o) olyan csomagok, amelyek személyeknek (tulajdonában vagy egészségében) vagy árukban kárt okozhatnak;
 5. p) romlandó, fagyasztott áruk (azaz minden olyan dolog, aminek tárolhatósági élettartama korlátozott, és ami különleges bánásmód nélkül rövid időn – néhány napon – belül gyorsan megromlik vagy lebomlik és minden egyéb olyan áru, amelynek károsodásra való hajlamossága feltételezhető, mivel összetételére tekintettel a túlzott meleg vagy hideg hatására megsemmisülhet.
 6. q) zsákos, zacskós, ömlesztett csomagolású küldemények;
 7. r) a lőszerek, lőfegyverek, robbanószerek és hasonlók, ideértve a sűrített levegővel vagy szén-dioxiddal működő fegyvereket, a valódi fegyvert, illetve az azzal összetéveszthető utánzatokat és azok alkatrészeit;
 8. s) biológiai veszélyt jelző jelzéssel ellátott termékek

A szállításból kizárt termékek vonatkozásában a szolgáltatónak nincs ellenőrzési kötelezettsége, tekintettel arra, hogy a szolgáltató zárt, becsomagolt küldeményeket vesz át a feladótól.

REMÉLJÜK, SEGÍTHETÜNK

KAPCSOLAT


TELEFONSZÁM

+36(70) 866-28-55
+36(70) 866-28-66NYITVATARTÁS

Hétfő-péntek: 07:00 – 17:00
Szombat: 09:00 – 15:00CÍMÜNK

Székhely: 2220 Vecsés, Lőrinci út 59-61. B épület
Telephely: 2220 Vecsés, Lőrinci út 59-61. B épület